صفحه آغازين تماس با ما   English
كميسيون پزشكي و طب كار

كمسيون پزشكي بدوي

وظايف :
رسيدگي به پرونده متقاضيان از كارافتادگي
رسيدگي به پرونده متقاضيان تغيير شغل بيمه هاي اجباري
انجام معاينات متقاضيان بيمه هاي حرف ومشاغل ازاد،اختياري، قاليبافان خانگي و رانندگان و...
تائيد استراحت پزشكي كاركنان سازمان
تعيين ميزان از كارافتادگي افراد تحت تكفل
بررسي استحقاق دريافت برخي اقلام پروتز و اروتز ( وسايل كمك پزشكي )مانند دست و پا مصنوعي، حنجره مصنوعي
مشمولين :
كليه بيمه شدگان باستثناي آن دسته از بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد كه فاقد قرارداد از كارافتادگي مي باشند .
 
فهرست
صفحه آغازين معرفي آرشيو اخبار قوانين و مقررات خدمات واحدهاي تابعه بيمارستاني دولتي طرف قرارداد ثبت شكايات و درخواستها و پرسش و پاسخ امكانات درباره استان ارتباط با ما